REGULAMIN KONKURSU

Polowanie na Okazje

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady konkursu dla użytkowników portalu społecznościowego Facebook, profilu sklepu Hegos Milano (dalej: „Konkurs”).
 2. Organizatorem konkursu jest spółka STARK CORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą przy ulicy Indiry Gandhi 15 / 4, 02-776 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000428141, REGON 146231752, NIP: 5272681100, („Organizator”).
 3. Konkurs jest prowadzony na profilu sklepu Hegos Milano na portalu społecznościowym Facebook (dalej: „Profil”), pod adresem https://www.facebook.com/hegos.milano.
 4. Konkurs trwa od godziny 10.00 dnia 27.05.2022 r. do 23.59 dnia 29.05.2022 r. („Okres Trwania Konkursu”).
 5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z Serwisem Facebook. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora Serwisu Facebook®. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi Serwisu Facebook. Organizator zwalnia w całości serwis Facebook® od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu.

 

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zwane „Uczestnikami”), które ukończyły 18 lat, mające pełną zdolność do czynności prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zapoznanie się z treścią Regulaminu Konkursu i jego akceptacja (przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację Regulaminu).
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, oraz pracownicy innych podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w przeprowadzenie Konkursu, jak również inne osoby, które z ww. podmiotami łączy jakikolwiek stosunek cywilnoprawny.
 4. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu i we wskazanym w Regulaminie zakresie, wyłonienia zwycięzców oraz wydania i odbioru nagród.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że ich niepodanie lub podanie chociażby częściowo nieprawdziwych bądź nieprawidłowych danych osobowych uniemożliwia udział w konkursie lub będzie podstawą do niewydania nagrody.
 6. Administratorem danych osobowych jest spółka JPG Sp. z o.o. kontakt pod adresem e-mail: admin@hegos.eu
 7. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.
 8. Dane osobowe przetwarzane są w oparciu o Regulamin - w celu świadczenia na rzecz Klientów usług drogą elektroniczną oraz drogą tradycyjną w ramach Konkursu „Definicja Kobiecości” (art. 6 ust. 1 lit. B RODO), a także w celu rozpatrywania reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. C RODO).
 9. Dane osobowe mogą być przekazywane obsłudze informatycznej, prawnej lub księgowej.
 10. Dane osobowe będą przechowywane do chwili przedawnienia roszczeń wynikających z Regulaminu.
 11. Uczestnikowi przysługuje uprawnienie do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Uczestnikowi przysługuje także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do ich przenoszenia. Uczestnikowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 12. W oparciu o dane osobowe Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie dokonuje profilowania.
 13. Podane przez Uczestnika dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar UE lub EOG.

§ 3
PRZEBIEG KONKURSU

 1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest:

  a)    Zamieszczenie w komentarzu pod postem z ogłoszeniem Konkursu zdjęcia butów, które zostały kupione stacjonarnie na Polowaniu na Okazje, w dniach 27-29.05.2022.

  Polowanie na Okazje odbywa się w Warszawie na ul. Poleczki 21, w godzinach 27.05.2022 i 28.05.2022 w godz. 10.00-19.00 oraz 29.05.2022 w godz. 10.00 – 17.00. Może to być stylizacja z butami w roli głównej lub piękna aranżacja.

  b)    Uczestniczka może zgłosić do Konkursu tylko jedną odpowiedź w terminie określonym w Okresie Trwania Konkursu.

  1. Zgłoszenie do Konkursu powinno spełniać następujące wymogi:

  a)        nie może zawierać wizerunku osób trzecich;

  b)        nie może zawierać wulgaryzmów, treści obscenicznych lub treści naruszających przepisy prawa;

  c)         nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów;

  d)        zdjęcie opublikowane pod postem konkursowym nie może przedstawiać pracy, której Uczestnik konkursu nie jest autorem.

  1. W Konkursie przewidziano 8 (osiem) nagród dla najlepszych prac konkursowych („Nagrody”).
  2. Zwycięzcy Nagród zostaną wybrani przez jury powołane przez Organizatora. Jury będzie oceniało zgłoszenia do Konkursu pod kątem wartości merytorycznej, kreatywności, atrakcyjności, zgodności tematu wypowiedzi z wytycznymi Regulaminu oraz innymi walorami, które uzna za stosowne. Głosowanie odbywa się w sposób tajny. Decyzja komisji jurorskiej ma charakter ostateczny i nie służy od niej odwołanie.
  3. Organizator ma prawo w każdym momencie do natychmiastowego wykluczenia z Konkursu Uczestnika Konkursu, który postępuje niezgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym do ukrycia lub usunięcia łamiącego Regulamin komentarza Uczestnika.

§ 4

ZWYCIĘZCY I NAGRODY

 1. Nagrodami w konkursie są bony na zakupy w sklepie internetowym prowadzonym w domenie www.hegos.pl:

- I miejsce: bon zakupowy o wartości 500 zł

- II miejsce: bon zakupowy o wartości 300 zł

- III miejsce: bon zakupowy o wartości 200 zł

- wyróżnienia: 5 bonów zakupowych o wartości 100 zł

(„Nagroda Pieniężna”)

 1. Zwycięzcy Konkursu zobowiązani są do kontaktu przez wiadomość prywatną na Profilu do dnia 06.06.2022 r. Nagrody nieodebrane we wskazanym terminie przepadają na rzecz Organizatora. Nieodebranie nagrody we wskazanym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją Zwycięzcy z przyznanej nagrody.
 2. Prawo do Nagrody nie może zostać przeniesione na inną osobę.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Zwycięzcę, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą identyfikację Zwycięzcy.
 4. Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę w czasie trwania Konkursu.
 5. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane do końca dnia 08.06.2022 r.

§5

REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące niniejszego Konkursu można przesyłać w formie elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@hegos.eu w terminie nie późniejszym niż 7 dni od daty opublikowania wyników Konkursu.
 2. Reklamacje przesłane po terminie określonym w ust. 1 powyżej nie będą rozpatrywane.
 3. Decyzje dotyczące reklamacji będą podejmowane przez Organizatora. Uczestnik zgłaszający reklamacje zostanie poinformowany o decyzji drogą elektroniczną (informacja zwrotna przesłana zostanie na adres e-mail, z którego wysłana została reklamacja) w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

§6

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DO TREŚCI

 1. Przystępując do Konkursu Uczestnik, któremu zostanie przyznana Nagroda, zezwala na wykorzystanie wizerunku w mediach społecznościowych Organizatora (tj. Facebook, Instagram) w materiałach informacyjnych i reklamowych (tj. post, album ze zdjęciami, relacja lub stories), zarówno w formie przesłanej przez Uczestnika, jak również zmodyfikowanej przez Organizatora (w formie kolażu), w związku z prowadzonym przez Organizatora Konkursem - zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zezwolenie udzielone jest na czas nieoznaczony, przy czym Uczestnik w dowolnej chwili ma prawo wycofać zezwolenie. Cofnięcie zezwolenia przed ogłoszeniem wyników Konkursu jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.
 2. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą zgłoszonej do Konkursu pracy konkursowej w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. oraz że przysługują mu pełne autorskie prawa osobiste i majątkowe do zgłoszonej pracy.
 3. Zwycięzcy Konkursu, w zamian za otrzymaną Nagrodę, bez dodatkowego wynagrodzenia, z chwilą jej wydania przez Organizatora, przenoszą na Organizatora pełne, w tym autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych prac konkursowych stanowiących utwór, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili przenoszenia tych praw, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych i czasowych, a w szczególności na następujących polach eksploatacji:

¾       w zakresie utrwalania utworu oraz jego opracowań – utrwalanie wszelkimi technikami, w tym technikami: informatycznymi, cyfrowymi, fotograficznymi, audiowizualnymi, multimedialnymi, w tym także trwałe lub czasowe wprowadzenie do pamięci komputera lub innego urządzenia elektronicznego;

¾       w zakresie zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – trwałe lub czasowe ich zwielokrotnianie w całości lub części jakimikolwiek środkami dostępnymi w chwili przeprowadzania Konkursu i w formie cyfrowej, audiowizualnej, na nośnikach wskazanych powyżej a także poprzez wprowadzanie do pamięci komputera, sieci multimedialnej, komputerowej i Internetu;

¾       w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań – wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie wszystkimi znanymi technikami i metodami odtworzeń, nadań i reemisji (w tym: obrazem lub obrazem i dźwiękiem, przewodowo lub bezprzewodowo, przez sieci informatyczne, na platformach cyfrowych i  in.) oraz publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworu w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym zarówno w sieciach przewodowych lub bezprzewodowych, powszechnie dostępnych, jak i dostępnych po spełnieniu określonych warunków, a także w sieciach zamkniętych, nadto we wszelkich technikach i technologiach, w tym m.in.: w sieciach informatycznych – internecie;

¾       przystosowywanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany w utworach;

¾       wykorzystania w celu związanym z ogłoszeniem wyników Konkursu oraz promocją Konkursu - wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w mediach społecznościowych Organizatora (Facebook, Instagram) w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak reklamy internetowe, rozpowszechnianie w sieci Internet, a także łączenie utworu z obrazami, tekstem, grafiką, filmami, dźwiękiem, materiałami audiowizualnymi oraz na kadrowanie, zmianę i modyfikację utworu oraz na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego w utworach w sposób, który umożliwi korzystanie z tych utworów na polach eksploatacji wskazanych powyżej.

 

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę jego Uczestnika na warunki określone niniejszym Regulaminem. Regulamin Konkursu dostępny jest w komentarzu pod postem konkursowym.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 4. Organizator ma prawo do zmiany postanowień́ niniejszego Regulaminu lub wprowadzenia do niego istotnych zmian. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności związanych z Konkursem. Zmiany Regulaminu zostaną̨ opublikowane na portalu społecznościowym Facebook, profilu Organizatora.
 5. Poinformowanie o zmianach nastąpi nie później niż̇ na 2 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie mogą̨ spowodować́ utraty praw nabytych przez Uczestników do dnia wprowadzenia zmiany.
X

Magazyn Hego's Milano / ul. POLECZKI 21 / 02-822 Warszawa
30 maja już o północy! Skorzystaj jako pierwsza! Udostępnij post i wydarzenie na FB i zacznij Polowanie już 29 maja od 20:00.
*Hasło dostępu otrzymasz na PRV. Udostępnij post i wydarzenie tutaj.

Bądź na bieżąco:

X

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stark Corp Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie tel. 22 403 03 70, admin@hegos.eu ;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi newsletter, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO;
 3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody na otrzymywanie newsletter;
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - w granicach określonych w przepisach prawa;
 6. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji usługi newsletter;
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.